Top 10 Quốc gia có nền kinh tế dẫn đầu tính theo GDP năm 2022

1

Hoa Kỳ

Tổng GDP (nghìn tỷ): $25.5
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $25.5
Sự tăng trưởng hằng năm (%): 2.1%
GDP bình quân đầu người: $76,398

2

Trung Quốc

Tổng GDP (nghìn tỷ): $18.0
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $30.3
Sự tăng trưởng hằng năm (%): 3.0%
GDP bình quân đầu người: $12,720

3

Nhật Bản

Tổng GDP (nghìn tỷ): $4.2
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $5.7
Sự tăng trưởng hằng năm (%): 1.0%
GDP bình quân đầu người: $33,815

4

Đức

Tổng GDP (nghìn tỷ): $4.1
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $5.3
Sự tăng trưởng hằng năm (%): 1.8%
GDP bình quân đầu người: $48,432

5

Ấn Độ

Tổng GDP (nghìn tỷ): $3.4
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $11.9
Sự tăng trưởng hằng năm (%): 7.0%
GDP bình quân đầu người: $2,388

6

Vương quốc Anh

Tổng GDP (nghìn tỷ): $3.1
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $3.7
Sự tăng trưởng hằng năm (%): 4.1%
GDP bình quân đầu người: $45,850

7

Pháp

Tổng GDP (nghìn tỷ): $2.8
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $3.8
Sự tăng trưởng hằng năm (%): 2.6%
GDP bình quân đầu người: $40,963

8

Nga

Tổng GDP (nghìn tỷ): $2.2
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $5.3
Sự tăng trưởng hằng năm (%): -2.1%
GDP bình quân đầu người: $15,345

9

Canada

Tổng GDP (nghìn tỷ): $2.1
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $2.3
Sự tăng trưởng hằng năm (%): 3.4%
GDP bình quân đầu người: $54,967

10

Ý

Tổng GDP (nghìn tỷ): $2.0
GDP điều chỉnh theo PPP (tính bằng nghìn tỷ): $3.1
Sự tăng trưởng hằng năm (%): 3.7%
GDP bình quân đầu người: $34,158

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *